Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Jazykovej školy LEWA v zmysle §273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1.  Jazyková škola LEWA

Obvodný úrad v Žiline odbor živnostenského podnikania vydáva ŽIVNOSTENSKÝ LIST pre podnikateľa Mgr. Zuzana Čupková Šarlinová – JAZYKOVÁ ŠKOLA LEWA podľa § 66b, § 10 ods. 1, § 47 ods. 1, 2, 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a osvedčuje vznik živnostenského oprávnenia na vykonávanie ohlasovej činnosti:

  • vyučovanie v odbore cudzích jazykov – anglický,
  • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
  • administratívne služby,
  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

Vznik živnostenského oprávnenia: 1. 3. 2019. JAZYKOVÁ ŠKOLA LEWA poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania pre deti, mládež a dospelých, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi JAZYKOVÁ ŠKOLA LEWA a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné.

2. Registrácia

Zmluvný vzťah medzi JAZYKOVOU ŠKOLOU LEWA a klientom vzniká na základe vlastnoručne podpísaného registračného formulára. Klient má právo od zmluvy odstúpiť kedykoľvek, avšak bez nároku vrátenia celého kurzového poplatku a to v prípade, ak bol kurz uhradený a klient sa na výučbe zúčastnil. Klientovi bude vrátená alikvotná časť z mesačného poplatku. V inom prípade má klient možnosť presunúť kurzovné na inú osobu, iné obdobie (obdobie v rozmedzí 6 mesiacov), alebo iný typ štúdia.      

3. Ochrana osobných údajov

a) JAZYKOVÁ ŠKOLA LEWA prehlasuje, že údaje poskytnuté klientom budú spracované výlučne pre účely jazykovej školy, ktorá sa zaväzuje pracovať s informáciami v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu alebo bez ďalšieho súhlasu klienta budú poskytnuté údaje znehodnotené.
b) Klient podaním prihlášky prehlasuje, že v zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári spoločnosti JAZYKOVÁ ŠKOLA LEWA. Je si vedomý toho, že informácie, ktoré poskytuje patria do osobitnej kategórie osobných údajov. 
c) Ako zákonný zástupca svojim podpisom udeľuje súhlas s účasťou svojho dieťaťa na kurzoch anglického jazyka v JAZYKOVÁ ŠKOLA LEWA. Čestne vyhlasuje, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely štúdia anglického jazyka na jazykovej škole LEWA. Súhlas je daný na dobu neurčitú, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Počas doby budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre účely jazykovej školy LEWA.     
d) Klient výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany JAZYKOVÁ ŠKOLA LEWA sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa klient výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

4. Platba

1) Platbu za kurz je možné hradiť prevodom na účet, vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke VUB banky alebo v hotovosti v JAZYKOVEJ ŠKOLE LEWA.
2) Splatnosť mesačného poplatku je do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci od zahájenia kurzu, resp. vydania faktúry.
3) Individuálna výučba bude fakturovaná klientovi po absolvovaní výučby vždy v posledný deň v mesiaci na základe reálne využitých školských hodín.
4) Číslo účtu JAZYKOVÁ ŠKOLA LEWA je IBAN: , variabilný symbol je uvedený na faktúre.
5) Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane klient pri plnení záväzkov z objednávky do omeškania, môže si Jazyková škola LEWA uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

5. Zmeškané hodiny

Za neúčasť klienta na výučbe neposkytuje JAZYKOVÁ ŠKOLA LEWA žiadnu finančnú kompenzáciu.
1) skupinová výučba:
V odôvodnenom prípade (choroba, služobná cesta) bude študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni, ak takáto existuje.
2) Individuálna výučba:
Klient je povinný oznámiť lektorovi jeho neprítomnosť minimálne 24 hodín vopred. Iba tak mu vzniká nárok na nahradenie vyučovacej hodiny.

6. Zmeny podmienok

1) JAZYKOVÁ ŠKOLA LEWA si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 3 a ponúknutia klientovi možnosti pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni.
2) JAZYKOVÁ ŠKOLA LEWA si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti.
3) Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude klient bezodkladne informovaný.
4) V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti vzniká klientovi nárok na vrátenie alikvotnej časti uhradeného kurzovného poplatku.

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované so súhlasom oboch zúčastnených strán.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 2. 5. 2018

     

 

 

 

Prvá hodina zdarma

Príďte sa pozrieť na prvú bezplatnú vyučovaciu hodinu.

Zaregistrujte sa